Info te ndryshme

Qendra Kombëtare e Inxhinierisë Bio-Mjekësore, është një institucion nën varësinë e Ministrisë se Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe ka si qëllim të saj mbështetjen e gjithë strukturave të sistemit shëndetësor publik për riparimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve mjekësore, si dhe ofrimin e një niveli të lartë kompetence në fushën e Inxhinierisë Klinike. Në këtë kuadër, objektivi ynë kryesor është ofrimi i një shërbimi të standardeve më të mira ndërkombëtare të menaxhimit dhe mirëmbajtjes së teknologjisë mjekësore në përputhje edhe me rekomandimet dhe direktivat e KE, për të mundësuar që jo vetëm pajisjet të jetojnë gjatë në kushte pune, por të garantojë siguri për pacientët, përdoruesit dhe të tjerët.
Emri Dokumentit Pershkrimi Shkarkimi
Plani i Veprimit Informacion mbi planin e veprimit te iventarizimit, dokument pershkrues. Qellimi dhe misioni per kryerjen e iventarizimit te aparaturave mjekesore. Shkarko
Politika Kombetare Per Menaxhimin e Pajisjeve Mjekesore Kuadri legjislativ, informacione mbi prokurimet dhe mbi dhurimin e pajisjeve. Informacion i plote ligjor. Shkarko