Politika dhe Privatësia

Njihuni me rregullat dhe politikat e website-it në QKTB

  • Website

    Ndalohet rreptësisht kopjimi dhe dublikimi i paautorizuar i pjesëve apo seksioneve të aplikacionit web aktual. Evidentimi i elementëve të dyshuar në fjalë do të përballë autorin me masa të rrepta.

  • Ndalohen rreptësisht tentativat ofensive në lidhje me aplikacionin aktual web si dhe manipulimet e ndryshme në interes të agresorit. Evidentimi i elementëve të dyshuar në fjalë do të përballë autorin me masa të rrepta.

  • Për çdo problem apo informacion kontaktoni QKTB-në në një nga alternativat e mundshme. Informoni në lidhje me evidentimin e problematikave ndaj aksesueshmërisë dhe përmbajtjes duke asistuar në eleminimin e tyre.

  • Aplikacioni aktual mund të aksesohet në çdo shfletues. Në dobi të performancës, sigurisë dhe përdorueshmërisë, aplikacioni përditësohet shpesh duke pëmbushur dhe respektuar sugjerimet dhe strukturat.