Politika e Privatesise

Qendra Kombëtare e Inxhinierisë Bio-Mjekësore, është një institucion nën varësinë e Ministrisë se Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe ka si qëllim të saj mbështetjen e gjithë strukturave të sistemit shëndetësor publik për riparimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve mjekësore, si dhe ofrimin e një niveli të lartë kompetence në fushën e Inxhinierisë Klinike. Në këtë kuadër, objektivi ynë kryesor është ofrimi i një shërbimi të standardeve më të mira ndërkombëtare të menaxhimit dhe mirëmbajtjes së teknologjisë mjekësore në përputhje edhe me rekomandimet dhe direktivat e KE, për të mundësuar që jo vetëm pajisjet të jetojnë gjatë në kushte pune, por të garantojë siguri për pacientët, përdoruesit dhe të tjerët.
  • Ky eshte nje website i Qendres Kombetare Teknike Biomjekesore. Nese po shfletoni vetem kete faqe, ne nuk kerkojme te dhena qe na lejojne tju identifikojme ju individualisht. Nese vendosni te beni nje kerkese ose te na dergoni nje e-mail me te cilin na jepni te dhena te identifikueshme personalisht, ne mund te ndajme te dhenat e nevojshme me agjencite e tjera qeveritare, sipas percaktimeve te bera ne legjislacionin ne fuqi per mbrojtjen e te dhenave personale, me qellim qe tju sherbejme ne menyre me efikase dhe efektive, pervec nese eshte e ndaluar me ligj. Ne nuk do te ndajme te dhenat tuaja personale me subjektet joqeveritare, me perjashtim te rasteve kur subjektet e tilla kane qene te autorizuar per te kryer sherbime te vevanta qeveritare. Ne do te ruajme te dhenat tuaja personale per aq kohe sa eshte e nevojshme per ofrimin efektiv te sherbimeve publike per ju. Per te mbrojtur te dhenat tuaja personale, te gjitha ruajtjet elektronike dhe transmetimi i te dhenave personale sigurohen me teknologji te pershtatshme te sigurise. Kjo faqe mund te permbaje lidhje me organizata jo-qeveritare, mbrojtja e te dhenave dhe praktikat e privatesise mund te ndryshojne nga jona. Ne nuk jemi pergjegjes per permbajtjen dhe praktikat e privatesise te faqeve te tjera dhe ju inkurajojme qe te konsultoheni me njoftimet per privatesi te atyre faqeve.

  • Ju lutemi kontaktoni me e-mail (qkib@shendetesia.gov.al)

  • Per cdo pyetje ose reagim mbi politikat dhe procedurat tona te mbrojtjes se te dhenave; ose nese keni nevoje per me shume informacion ose ndryshime ne te dhenat qe na keni dhene me heret, si dhe nese kerkoni qe te fshihen te dhenat tuaja personale.