Ofensiva bazuar në Inxhinierinë Sociale ndaj Terrenit Spitalor

Publikimi paraqet realizimin e ofensivës kryesisht kundrejt aseteve të departamenteve imazherike në institucionet shëndetësore.

Steganografia Radiologjike

Publikimi paraqet alternativat e aplikimit të disiplinës steganografike kundrejt imazheve klinike.

Ndërhyrjet në lidhjen 'Telemedicine'

Publikimi paraqet opsionet ofensive në një lidhje telemedicinale midis njësive të synuara shëndetësore.

Mbledhja e informacionit & analiza e cënueshmërisë

Mbledhja e informacionit në rrjetet dhe njësitë e synuara shëndetësore si dhe analiza e pikave të cënueshme referuar njësive.